25/05/2013 - Day 7 of the PTG tour of Lithuania. From Kaunas to Šeštokai and the freight-only branch to Alytus, then returning via Kaunas to Vilnius.